Sunday, February 14, 2010

Hayek Vs. Keynes

DJ Freddy Hayek b-slaps DJ Maynard, in this rap video.